عطش و آتش

می سرایم به شب و وقت سحر می مویم

بهمن 96
6 پست